Op deze pagina vindt men alle juridische voorwaarden voor het gebruik van de webshop https://woeffiesandfriends.com


Bij onduidelijkheid kan de klant contact nemen met onze klantenservice: woeffiesandfriends@outlook.com of telefonisch op het nummer +32 472 79 63 12

1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Woeffies & Friends met

ondernemingsnummer 07 8667 7720 en maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, Lierseveldstraat 81 ( hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd ). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van de verkoper wordt geplaatst via www.woeffiesandfriends.com

De website werd gecreëerd en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Een ieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd 'de klant'), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon. Deze persoon dient een minimum van 18 jaar te hebben of dient een akkoord van ouders of voogt te hebben.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden . Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en na te lezen via de website.

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen via woeffiesandfriends@outlook.com ingeval van onduidelijkheid.

Inlichtingen die niet in deze voorwaarden te vinden zijn, kunnen worden nagevraagd via email woeffiesandfriends@outlook.com

2. Aanbieding en bestellingen

Een bestelling kan worden geplaatst via www.woeffiesandfriends.com

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst - woeffiesandfriends@outlook.com

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen voor bijkomende inlichtingen via het contactformulier onder de rubriek ‘contact’, of via e-mail aan lindsey@debolster.be of op het telefoonnummer 0032478629285. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

3. Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW .

De kosten voor verzending naar België en andere landen worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien. Indien het land van bestemming niet beschikbaar is kunt u steeds contact opnemen.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact .

Er kan ook worden betaald met vouchers (cadeaubonnen, kortingsbonnen, tegoedbonnen…). Indien via de webstore wordt betaald met een voucher waarvan het bedrag de te betalen prijs overschrijdt, is geen automatisch terugbetaling mogelijk. De klant kan steeds contact opnemen met de shop via woeffiesandfriends@outlook.com om het verschilbedrag in de vorm van een nieuwe voucher te bekomen. 

4. Bevestiging van een bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

5. Leveringen

Levering is mogelijk in elk land. Indien het land van bestelling niet kan worden aangeduid kunt u contact opnemen met woeffiesandfriends@outlook.com

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België  op het door de klant opgegeven adres . Levering in andere landen gebeurt op het door de klant opgegeven adres.

Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met Bpost, Postnl of DDP. Via het daarin vermelde link met trackingnummer kan de klant de verzending opvolgen via de e-tracker.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België en Nederland, en minimaal 2 werkdagen en maximaal 30 dagen in andere landen.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

 

7. Herroepingsrecht en recht van ontbinding

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Elk besteld artikel kan binnen de veertien kalenderdagen terug gestuurd worden via post of omgeruild worden voor een ander artikel. Het artikel dient terug gestuurd te worden in de originele verpakking. De klant wordt naar keuze terugbetaald of ontvangt een tegoedbon. Voor het omruilen van het artikel dient u ons op de hoogte te brengen via woeffiesandfriends@outlook.com

 Het artikel dient voldoende ingepakt te worden en terug gestuurd te worden naar

Woeffies & Friends 

Lierseveldstraat 81

2560 Nijlen

De klant staat zelf in voor de verzendkosten. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het verlies, diefstal of beschadiging van het product tijdens de verzendprocedure.

In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt.

Aan retour zijn naast eventuele verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling uitvoerde. Indien gewenst, kan de klant ook opteren voor een tegoedbon. Hiermee kan een nieuwe bestelling worden geplaatst.

Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

 

8. Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Woeffies & Friends of via een bericht op de contactpagina van de webshop of een mail naar woeffiesandfriends@outlook.com

Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden via woeffiesandfriends@outlook.com binnen de zeven dagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder 7.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

9. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

10. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

11. Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door vb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met woeffiesandfriends@outlook.com

12. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.